Administratorem danych i operatorem sklepu internetowego www.motovit.pl
i www.motovit.pl jest Motovit z siedzibą w Warszawie przy ulicy Skarbka z Gór 61/22;
NIP: 536-141-40-91 (dalej zwany „Sklepem”).

ZAGADNIENIA OGÓLNE

Korzystając z naszego Sklepu, w szczególności zakładając konto w Sklepie i wyrażając stosowne zgody, akceptujesz opisane w niniejszym dokumencie zasady polityki prywatności, również te dotyczące plików cookie.

 

DANE OSOBOWE UŻYTKOWNIKÓW

1. Motovit zapewnia wszystkim użytkownikom Sklepu realizację uprawnień wynikających
z przepisów Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) (dalej „Ustawa”).

2. Dane osobowe, które nam powierzasz przetwarzane są w celu:

- założenia konta Klienta i realizacji zamówienia lub zamówień

- przesyłania ofert marketingowych (tylko w przypadku wyrażenia stosownej zgody), w tym w szczególności w celu przesyłania na podany adres poczty e-mail informacji handlowych drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z dnia 9 września 2002 r. z późn. zm.) oraz innych przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

- rozpatrywania reklamacji składanych przez Użytkownika oraz zwrotu świadczeń
w przypadku odstąpienia od umowy (zwrotu towaru);

3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie przez nas danych osobowych może uniemożliwić nam świadczenie usług drogą elektroniczną oraz realizację zamówienia złożonego w Sklepie.

4. Wszyscy klienci mają dostęp do swoich danych oraz do ich poprawiania. Po zarejestrowaniu każdy Użytkownik witryny ma wgląd do swoich danych oraz może je samodzielnie zmieniać. Wszystkie dane osobowe powierzone nam przez Użytkowników są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa:

Ustawie z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. Nr 101
z 2002 r. poz. 926, z późn. zm.) Ustawie z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) rozporządzeniu z dnia 29.04.2004 r. Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne, służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz.1024).

5. Część danych osobowych jest wymagana przy dokonywaniu zakupu produktów w ramach Sklepu (np. adres dostawy, imię i nazwisko, adres email,  numer telefonu). Niektóre dane Użytkownika mogą być pobierane automatycznie podczas wizyty w Sklepie (np. adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, cookie). Szczegółowe informacje dotyczące zbieranych plików cookie znajdziesz w części „PLIKI COOKIE”, poniżej.

ŚRODKI OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Motovit dba o bezpieczeństwo udostępnianych danych osobowych Użytkowników Sklepu, w szczególności chroni je przed dostępem do nich osób nieupoważnionych. Motovit prowadząc Sklep stosuje przewidziane prawem środki techniczne, których celem jest jak najlepsze zabezpieczenie gromadzonych poprzez Motovit danych osobowych przed nieuprawnionym dostępem lub wykorzystywaniem przez osoby nieuprawnione.

 

COFNIĘCIE ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Użytkownik może w każdej chwili cofnąć wyrażone podczas rejestracji w Sklepie zgody na przetwarzanie jego danych osobowych oraz otrzymywania informacji marketingowych. W celu cofnięcia którejkolwiek z wyżej opisanych zgód użytkownik powinien skontaktować się z Motovit (adres email: motovit@motovit.com.pl; telefon: +48227848768; +48515138951; adres korespondencyjny: MOTOVIT; al. Piłsudskiego 2A; 05-270 Marki)

 

PLIKI COOKIE

Motovit stosownie do przepisów art. 173 i 174 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo Telekomunikacyjne (dz.U. z dn. 16 lipca 2004 r. z późn. zm.) informuje, iż w ramach Serwisów korzysta z technologii plików tzw. „cookies".

Czym są pliki „cookies”?

Podczas korzystania przez Ciebie ze Sklepu na Twoim urządzeniu końcowym (komputerze, smartfonie, tablecie itp.) zapisywane są niewielkie pliki (w szczególności tekstowe), zawierające informacje niezbędne do prawidłowego korzystania ze Sklepu Internetowego www.motovit.com.pl lub www.motovit.pl pliki cookie. Dzięki zapisaniu tych plików na Twoim urządzeniu możliwe jest m. in. zapamiętanie danych logowania, dzięki czemu nie będziesz musiał każdorazowo wpisywać loginu i hasła, czy dostosowanie treści strony do Twoich zainteresowań. Pliki cookie służą także do zbierania danych statystycznych Serwisu, celem dopasowania Serwisu do Twoich preferencji.

 

Jakich plików cookie używamy?

1. SESYJNE - są plikami tymczasowymi, które pozostają na urządzeniu użytkownika, aż do wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej).
2. TRWAŁE - są to pliki przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika. Pliki cookie wykorzystywane przez partnerów operatora strony internetowej, w tym w szczególności użytkowników strony internetowej, podlegają ich własnej polityce prywatności.

 

Usuwanie plików cookie.

Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików cookie na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookie w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookie dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
Ograniczenie stosowania plików cookie, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.

Więcej informacji o plikach cookie znajdziesz na stronie http://wszystkoociasteczkach.pl

 

Cele zbierania plików cookie

Informacje zapisywane w plikach cookie na komputerze użytkownika ułatwiają użytkownikowi korzystanie z Serwisów.

Pliki cookie należące do Motovit są wykorzystywane w następujących celach:

- reklamowych (np. dostosowania prezentowanych za pośrednictwem Sklepu reklam usług i produktów),

- statystycznych (np. tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy Sklepu korzystają ze stron internetowych Sklepu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości),

- identyfikacyjnych, w tym przechowywanie podstawowych informacji o użytkownikach – ich identyfikatorów;

- zapewnienia optymalizacji i poprawnego wyświetlania treści zawartych na stronach internetowych Sklepu;

- zapewnienia najlepszego odbioru oraz adekwatności treści stron internetowych Sklepu dla odbiorcy.

 

Jak włączyć lub wyłączyć obsługę plików cookie

To od decyzji użytkownika zależy czy pliki cookie będą zapisywane i przechowywane na jego urządzeniu. Użytkownik może samodzielnie dokonać wszystkich zmian w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej.

Więcej informacji- Internet Explorer

Więcej informacji- Chrome

Więcej informacji- Firefox

Więcej informacji- Safari

Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookie dostępne są w ustawieniach oraz w sekcji "Pomoc" Twojej przeglądarki internetowej. Pamiętaj jednak, że ograniczenia w stosowaniu plików cookie mogą utrudnić lub uniemożliwić korzystanie z tego serwisu.

POZOSTAŁE INFORMACJE TECHNICZNE

Motovit korzysta także ze standardowych plików dziennika serwera sieciowego do liczenia osób odwiedzających Sklep oraz do oceny możliwości technicznych Sklepu.

Wykorzystywane przez nas cookies Google Analytics służą do tworzenia statystyki stron internetowych świadczonej przez Google. Informacja wytworzona przez  te pliki cookie, dotyczy korzystania przez Użytkowników z naszego serwisu (w tym adres IP i informacja o umiejscowieniu komputera w  Internecie) i jest przekazana i przechowywana przez Google na serwerach w Stanach Zjednoczonych. Google wykorzystuje te informacje w celu oceny korzystania przez Użytkowników z naszego serwisu, zestawiania raportów z działalności prowadzonej na witrynie dla operatorów witryny oraz świadczenia innych usług dotyczących działalności  w serwisie i korzystania z Internetu. Google może również przesyłać takie informacje podmiotom zewnętrznym, jeżeli wymagają tego przepisy prawa lub w przypadku, gdy podmioty zewnętrzne przetwarzają je w imieniu Google.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Motovit zastrzega sobie prawo zmiany zasad prowadzonej Polityki Prywatności. O zmianach zasad Polityki Prywatności użytkownicy będą informowania z co najmniej 7 (siedem) dniowym wyprzedzeniem. Zmiany Polityki Prywatności będą publikowane na stronach internetowych Sklepu. Wraz z każdą zmianą nowa wersja Polityki Prywatności będzie upubliczniana z nową datą.

W przypadku powstania wątpliwości dotyczących zasad Polityki Prywatności prosimy o kontakt z Motovit pod adresem email: motovit@motovit.com.pl, telefonem: +48227848768; +48515138951 adresem korespondencyjnym: MOTOVIT; al. Piłsudskiego 2A; 05-270 Marki.