REGULAMIN SKLEPU

§ 1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Niniejszy Regulamin został sporządzony na podstawie przepisów prawa obowiązujących na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Regulamin wraz z przepisami prawa reguluje kwestie dotyczące korzystania ze Sklepu Internetowego motovit.pl dostępnego pod adresem https://www.motovit.com.pl i https://www.motovit.pl.
 2. Właścicielem Sklepu Internetowego motovit.pl jest firma Motovit z siedzibą w Markach /05-270/ przy al. m. Józefa Piłsudskiego 2A, NIP: 536-138-76-90.
 3. Klient może kontaktować się ze Sprzedającym w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: motovit@motovit.com.pl oraz telefonicznie dzwoniąc na numer: +48 227848768 lub +48515138951, od poniedziałku do piątku w godzinach: 11.00-19.00, w soboty w godzinach: 11.00-16.00 oraz pisemnie na adres: al. Piłsudskiego 2A, 05-270 Marki.
§ 2.
DEFENICJE
 1. Sprzedający - Właściciel Sklepu Internetowego motovit.pl, o którym mowa w § 1 ust. 2 Regulaminu.
 2. Sklep - Sklep Internetowy motovit.pl dostępny pod adresem internetowym http://www.motovit.com.pl
  i https://www.motovit.pl.
 3. Klient - każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną.
 4. Konsument - Klient będący osobą fizyczną z przedsiębiorcą dokonujący czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 5. Przedsiębiorca - Klient wykonujący działalność gospodarczą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jednolity: Dz. U. 2010 r. Nr 220 poz. 1447 z późn. zm.).
 6. Zamówienie – czynność dokonywana przez Klienta mająca na celu zawarcie umowy sprzedaży na odległość.
 7. Regulamin - niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną.
 8. Dni robocze - dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 9. Konto Klienta - miejsce dostępne dla Klientów Sklepu po wprowadzeniu adresu e-mail i hasła, umożliwiające m.in. zamawianie towaru, śledzenie stanu realizacji zamówienia, zmianę i poprawianie danych osobowych, itp.
§ 3.
RODZAJE I ZAKRES USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
 1. Sprzedający prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem Sklepu oraz świadczy usługę ""Newsletter"".
 2. Usługi świadczone drogą elektroniczną na podstawie niniejszego Regulaminu polegają na umożliwieniu korzystania Klientowi ze Sklepu w celu zawarcia umowy sprzedaży oraz jej realizacji.
 3. Usługa ""Newsletter"" polega na przesyłaniu wiadomości zawierającej informacje o aktualnej ofercie, rabatach, zniżkach i promocjach. Usługa ta jest bezpłatna i wymaga wyrażenia zgody na przesyłanie informacji handlowych, a także wskazania adresu e-mail, na który wiadomości mają być przesyłane.
 4. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawierana jest na czas nieokreślony.
 5. Zamówienia, w sposób określony w § 6., można składać po dokonaniu rejestracji lub bez dokonywania rejestracji, klikając opcję ""kupuję bez rejestracji"". W przypadku dokonywania zakupów bez uprzedniej rejestracji nie jest tworzone Konto Klienta.
 6. Klient, który dokonał rejestracji może złożyć Zamówienie po zalogowaniu się na Konto Klienta podając adres e-mail i hasło.
 7. Zamówienia realizowane są na terytorium Polski.
§ 4.
WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
 1. W celu korzystania z usług świadczonych na podstawie niniejszego Regulaminu Użytkownik powinien posiadać: Strona internetowa Sklepu korzysta z plików Cookies. Szczegółowe informacje o celu przechowywania i uzyskiwania dostępu do informacji za pomocą plików Cookies, znajdują się tu: https://motovit.com.pl/content/6-polityka-prywatnosci. Warunkiem świadczenia usług określonych w Regulaminie jest potwierdzenie zapoznania się z niniejszym Regulaminem.
  • Aktywny adres e-mail.
  • Przeglądarkę internetową: Internet Explorer w wersji nie starszej niż 8.0 lub Mozilla FireFox w wersji nie starszej niż 9.0 lub Chrome w wersji nie starszej niż 10.0 lub Opera w wersji nie starszej niż 10.0,
  • Włączoną obsługę Java Script.
§ 5.
REJESTRACJA, WARUNKI ZAWIERANIA I ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
 1. Rejestracja jest dobrowolna. Po dokonaniu rejestracji dla Klienta tworzone jest indywidualne Konto Klienta.
 2. Klient może także dokonywać zakupów w Sklepie bez rejestracji, jednakże w takim przypadku rezygnuje z utworzenia Konta Klienta i funkcjonalności z nim związanych, tj. zapamiętanie danych adresowych, śledzenie stanu realizacji zamówienia.
 3. Klient, w celu rejestracji, powinien wypełnić formularz rejestracyjny. Do rejestracji niezbędne jest podanie: aktywnego adresu e-mail, loginu oraz ustawienie hasła.
 4. W trakcie rejestracji możliwe jest także podanie danych do wysyłki. W przypadku, gdy formularz wypełnia Konsument są to: Imię i nazwisko, adres zamieszkania (ulica, numer budynku, numer lokalu, kod pocztowy, miasto, województwo, kraj), numer telefonu.
 5. Jeżeli formularz rejestracyjny wypełnia przedsiębiorca do wysyłki zakupionych towarów należy podać: nazwę firmy, Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP), adres siedziby (ulica, numer budynku, numer lokalu, kod pocztowy, miasto, województwo, kraj), imię i nazwisko osoby do kontaktu, numer telefonu.
 6. Po dokonaniu rejestracji na podany przez Klienta adres e-mail zostanie wysłany link aktywacyjny. Kliknięcie linku aktywacyjnego kończy proces rejestracji, stanowi potwierdzenie prawdziwości danych podanych w formularzu rejestracyjnym, z tą chwilą dochodzi do zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 7. Sprzedający może odmówić zarejestrowania Klienta jeżeli zachodzą przypadki określone w ust. 12.
 8. Od decyzji o odmowie rejestracji Klient może się odwołać w terminie 14 dni składając reklamację w sposób wskazany § 12 Regulaminu.
 9. Klient może w każdym czasie wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 10. Sprzedający może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną jeżeli Klient nie logował się na Konto Klienta w ciągu 24 miesięcy od ostatniej aktywności.
 11. Wypowiedzenie umowy przez którąkolwiek ze stron, jak również jej rozwiązanie za obustronną zgodą jest równoznaczne z zablokowaniem Klientowi dostępu do Konta Klienta oraz jego usunięciem.
 12. Sprzedający może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, jeśli: (a) działalność Klienta jest sprzeczna z obowiązującymi normami obyczajowymi, nawołuje do przemocy bądź popełnienia przestępstwa, a także jeśli narusza prawa osób trzecich; (b) otrzymał urzędowe zawiadomienie o bezprawnym charakterze podanych danych lub związanej z nimi działalności; (c) uzyskał wiarygodną wiadomość o bezprawnym charakterze podanych danych lub związanej z nimi działalności i uprzednio zawiadomił Klienta o zamiarze uniemożliwienia dostępu do Konta Klienta; (d) cel rejestracji lub sposób korzystania z usług jest w sposób oczywisty sprzeczny z zasadami i celem funkcjonowania Sklepu; (e) Klient dopuszcza się przesyłania niezamówionych informacji handlowych; (f) Klient w rażący lub uporczywy sposób narusza postanowienia Regulaminu; (g) podane przez Klienta dane adresowe budzą obiektywnie uzasadnione wątpliwości co do ich poprawności lub zgodności z prawdą, a wątpliwości tych nie udało się usunąć w drodze kontaktu telefonicznego lub za pośrednictwem wiadomości e-mail tj. w szczególności podanie nieistniejącej miejscowości, nieistniejącej ulicy w danej miejscowości, podanie fikcyjnych danych (np. postaci bajkowych).
 13. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną składane przez Klienta może zostać złożone przez przesłanie jego treści na adres e-mail podany do kontaktu lub poprzez usunięcie Konta Klienta.
 14. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną składane przez Klienta może zostać złożone przez przesłanie jego treści na adres e-mail podany do kontaktu lub poprzez usunięcie Konta Klienta.
 15. Jeżeli wypowiedzenie nastąpiło ze strony Sprzedawcy ponowna rejestracja jest możliwa jedynie po uzyskaniu zgody Sprzedawcy.
 16. Wypowiedzenie lub rozwiązanie za zgodą stron umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną pozostaje bez wpływu na wykonanie już zawartych umów sprzedaży, chyba że strony postanowią inaczej.
 17. Termin wypowiedzenia umowy wynosi 14 dni.
§ 6.
WARUNKI SPRZEDAŻY
 1. Sprzedający prowadzi sprzedaż towarów prezentowanych na stronach Sklepu.
 2. Stronami umowy sprzedaży zawieranej za pośrednictwem Sklepu są: Sprzedający oraz Klient.
 3. Umowa sprzedaży może zostać zawarta zarówno z Klientem zarejestrowanym (posiadającym Konto Klienta) jak i z Klientem niezarejestrowanym. Klient niezarejestrowany, w celu zawarcia umowy sprzedaży, musi każdorazowo podać adres e-mail oraz dane, o których mowa w § 5 ust. 4 lub 5 oraz zapoznać się i zaakceptować postanowienia Regulaminu.
 4. Informacje o towarach wraz z podaniem ceny prezentowane na stronach Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.; dalej: Kodeks cywilny). Informacje o towarach wraz z podaniem ceny prezentowane na stronach Sklepu stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
 5. Sklep prowadzi wyłącznie sprzedaż detaliczną, w związku z tym Klient nie może nabyć więcej niż 10 sztuk tego samego lub podobnych towarów. Sprzedający zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia składanego przez Przedsiębiorcę jeżeli łączna wartość zamówień przekracza 10.000 zł w ciągu 30 kolejnych dni.
 6. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi poprzez złożenie zamówienia przez Klienta i jego akceptacji przez Sprzedającego, z zastrzeżeniem ust. 9-10. Szczegółowy opis trybu zawarcia umowy sprzedaży określają postanowienia ust. 7-10.
 7. Zamówienia dokonywane za pośrednictwem strony internetowej lub poczty elektronicznej można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Zamówienia złożone w dni robocze po godz. 14.00, w soboty, w niedziele oraz w święta będą realizowane następnego dnia roboczego.
 8. Złożenie zamówienia w Sklepie stanowi ofertę zakupu w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego, która jest wiążąca w terminie 5 dni roboczych (po tym czasie wygasa) i składa się z następujących czynności: (a) wybrania towarów z prezentowanych na stronach Sklepu; (b) dodania ich do koszyka; (c) wybrania sposobu zapłaty i dostawy; (d) zalogowania do Konta Klienta (gdy zamówienie składa Klient zarejestrowany), chyba że zalogował się wcześniej; (e) dopełnienia obowiązków, o których mowa w ust. 3 w przypadku, gdy zamówienie składa Klient niezarejestrowany; (f) kliknięcia przycisku ""Zamawiam z obowiązkiem zapłaty"".
 9. W odpowiedzi na złożone zamówienie Sprzedający, w terminie do 2 dni roboczych, wysyła wiadomość e-mail na podany przez Klienta adres e-mail lub kontaktuje się telefonicznie w celu: (a) zaakceptowania zamówienia (oferty) - w takim przypadku umowa sprzedaży zostaje zawarta w dniu złożenia oświadczenia; (b) odmowy przyjęcia zamówienia (oferty) - w takim przypadku nie dochodzi do zawarcia umowy; (c) propozycji zmian, tzw. kontroferta - w takim przypadku do zawarcia umowy konieczna jest akceptacja kontroferty przez Klienta.
 10. Przyczyną wystąpienia z kontrofertą, o której mowa w ust. 9 lit. c mogą być w szczególności takie okoliczności jak: brak towarów w magazynie lub u dostawców Sklepu, itp.
 11. Kontroferta, o której mowa w ust. 9 lit. c jest wiążąca dla Sprzedającego w terminie 2 dni. Po tym czasie kontroferta wygasa. Akceptacja kontroferty przez Klienta w terminie jej obowiązywania (2 dni) powoduje zawarcie umowy sprzedaży na warunkach określonych w kontrofercie.
 12. Wszystkie ceny prezentowane na stronach Sklepu podawane są w polskich złotych (PLN) i zawierają podatek VAT.
 13. Kontakt ze strony przedstawiciela Sprzedającego, o którym mowa w ust. 9 jest też okazją do ewentualnego skorygowania błędnie podanych danych osobowych lub błędnie dokonanego zamówienia. Późniejsze dokonanie zmian w zamówieniu może być utrudnione, gdyż od momentu zawarcia umowy sprzedaży zamówienie zostaje skierowane do realizacji i towar może znajdować się już w drodze do Klienta. Niemniej, Sprzedający deklaruje, iż obsługa Sklepu dołoży starań, aby w każdym momencie, nawet po zawarciu umowy sprzedaży, umożliwić Klientowi zmianę danych do dostawy, a także zmianę treści zamówienia (do momentu wysłania przesyłki).
§ 7.
SPOSÓB I TERMIN SPEŁNIENIA ŚWIADCZENIA ORAZ KOSZT DOSTAWY
 1. Sprzedający zobowiązany jest do dostarczenia rzeczy w stanie wolnym od wad.
 2. Każdy produkt w Sklepie opatrzony jest informacją o dostępności produktu.
 3. Czas realizacji zamówienia oznacza orientacyjny termin, w którym zamówienie powinno zostać wysłane do Klienta. W sytuacjach losowych związanych z brakiem produktu w magazynie dostawcy, Sprzedający zobowiązany jest poinformować Klienta o ewentualnych opóźnieniach drogą elektroniczną lub telefonicznie.
 4. W przypadku kilku produktów zamawianych w jednej przesyłce czas realizacji zamówienia odpowiada najdłuższemu czasowi realizacji spośród produktów, znajdujących się w zamówieniu.
 5. Czas realizacji zamówienia rozpoczyna się w dniu zaksięgowania wpłaty na koncie lub w przypadku przesyłki dostarczanej za pobraniem odbieranej osobiście w dniu zawarcia umowy (jeśli, odpowiednio zaksięgowanie lub zawarcie umowy nastąpiło do godz. 14.00), z zastrzeżeniem § 6 ust. 7.
 6. Zakupione towary są dostarczane pod wskazany przez Klienta adres poprzez: firmę kurierską DPD, firmę kurierską Inpost. Cennik dostawy zawarty jest w Załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 7. Koszt transportu umieszczony jest przy każdym produkcie i naliczany jest przy składaniu zamówienia. Aby sprawdzić jaki będzie ostateczny koszt dostawy Twojego zamówienia należy dodać wszystkie produkty do koszyka, a następnie wybrać formę dostawy i płatności.
 8. Sklep wystawia paragon lub fakturę VAT na zakupiony towar. Aby otrzymać fakturę VAT Klient powinien zaznaczyć odpowiednią opcję w formularzu zamówienia oraz wypełnić dane wymagane do wystawienia faktury.
 9. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Konsumentowi istotnych postanowień umowy sprzedaży następuje poprzez przesłanie Konsumentowi na podany adres e-mail oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej towar wydruku paragonu lub faktury VAT.
 10. Klient zobowiązany jest do odebrania zamówionej przesyłki.
 11. Sprzedający może w każdym czasie dokonać weryfikacji poprawności i prawdziwości danych wprowadzonych przez Klienta. Sprzedającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży w terminie 14 roboczych od dnia zawarcia umowy w sytuacjach, o których mowa w § 5 ust. 12 lit. g.
 12. Klient zobowiązany jest sprawdzić, czy opakowanie ma ślady otwierania lub uszkodzenia w momencie jego dostawy
  w obecności kuriera lub przy paczkomacie. W przypadku stwierdzenia śladów otwierania lub uszkodzeń opakowania mogących powstać w trakcie transportu Klient zobowiązany jest do sporządzenia wraz z kurierem odpowiedniego protokołu lub niezwłocznego kontaktu telefonicznego z Inpost ww celu telefonicznego zgłoszenia reklamacji oraz niezwłocznego zawiadomienia Sprzedającego na adres e-mail: reklamacje@motovit.com.pl.

§ 8.
SPOSÓB I TERMIN ZAPŁATY
 1. Za zakupy w Sklepie można zapłacić w następujący sposób: W przypadku płatności, o których mowa w ust. 1 pkt a, b termin zapłaty wnosi 5 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży. W przypadku płatności przy odbiorze zapłata powinna nastąpić w dniu dostarczenia towaru. W przypadku odbioru osobistego Klient może dokonać zapłaty w sposób określony w ust. 1 pkt a, d, nie później jednak niż przed odbiorem zamówienia lub zapłacić przy odbiorze.
  • Przelewem na rachunek bankowy Sprzedającego. Dane do przelewu: ""MOTOVIT, al. Piłsudskiego 2A; 05-270 Marki, mBank, nr konta: 27 1140 2004 0000 3102 6727 1688"". Dane powyższe widoczne są również po złożeniu zamówienia, jak również w e-mailu potwierdzającym przyjęcie zamówienia do realizacji.
  • Płatność Przelewy24. Płatność kartą płatniczą lub szybkim przelewem internetowym. Płatność jest realizowana za pośrednictwem systemu przelewy24.pl. Bezpieczeństwo i szybkość transakcji zapewnia firma PayPro
  • Płatność ratalna za pośrednictwem banku.
  • Przy odbiorze za pobraniem - wpłaty należy dokonać gotówką przy odbiorze przesyłki od Kuriera, który dostarczył zamówiony towar. Klient zobowiązany jest do przygotowania odliczonej kwoty za zamówienie.
  • Przy odbiorze osobistym.
 2. W przypadku zapłaty przelewem na rachunek bankowy termin realizacji zamówienia jest liczony od dnia wpłynięcia kwoty na rachunek.
 3. W przypadku płatności przy odbiorze przesyłka wysyłana jest po weryfikacji poprawności danych adresowych.
 4. W przypadku dokonania zakupów o łącznej wartości przekraczającej 299 polskich złotych (PLN), Sprzedający zobowiązuje się pokryć koszty przesyłki. Darmowa wysyłka nie dotyczy przesyłek za pobraniem.
§ 9.
ODSTĄPIENIE OD UMOWY SPRZEDAŻY
 1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827) Klient będący Konsumentem ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży bez podania przyczyn, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia towaru. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem tego terminu.
 2. Klient może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, nie jest to jednak obowiązkowe.
 3. Wzór formularza odstąpienia od umowy wraz ze szczegółowym pouczeniem o prawie do odstąpienia od umowy stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu, który jest także przesyłany przez Sklep wraz z potwierdzeniem warunków złożonego zamówienia zarówno w formie e-mail na adres podany przez Klienta przy składaniu zamówienia oraz w formie papierowej wraz z przesyłką.
§ 10.
PRAWA I OBOWIĄZKI STRON
 1. Sprzedający dołoży wszelkich starań, aby Sklep oraz wszystkie usługi udostępniane za jego pośrednictwem działały w sposób ciągły bez jakichkolwiek zakłóceń.
 2. Sprzedający zastrzega sobie prawo do ingerencji w strukturę techniczną Konta Klienta, w celu zdiagnozowania nieprawidłowości w funkcjonowaniu usług Sklepu.
 3. Sprzedający zastrzega sobie prawo do czasowego, nie dłuższego jednak niż 48 h wyłączenia niektórych funkcjonalności Sklepu w celu jego ulepszenia, dodawania usług lub przeprowadzania konserwacji za uprzednim poinformowaniem Klientów zarejestrowanych z odpowiednim wyprzedzeniem.
 4. Klient zobowiązany jest zachować w tajemnicy i zabezpieczyć login oraz hasło dostępu do Konta Klienta w taki sposób, aby nie miały do nich dostępu osoby nieuprawnione.
 5. Klientowi nie wolno przekazywać z wykorzystaniem Sklepu treści bezprawnych.

§ 11.
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
 1. Sprzedający zbiera tylko te dane, które są niezbędne do należytego świadczenia oferowanych usług.
 2. Dane osobowe Klienta mogą zostać przekazane osobom trzecim wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji usług świadczonych na podstawie Regulaminu w szczególności przedsiębiorcom pośredniczącym w zamawianiu usług kurierskich, Właścicielom pocztowym i firmom kurierskim w celu nadania przesyłki oraz przedsiębiorcom prowadzącym serwisy obsługujące płatności internetowe w celu dokonania autoryzacji płatności. Przed skorzystaniem z usług serwisów płatności elektronicznych zaleca się uprzednie zapoznanie się z regulaminami korzystania z usług tych serwisów.
 3. Baza danych osobowych Klientów podlega ochronie prawnej. Dane te są szczególnie chronione i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych.
 4. Administratorem danych osobowych jest Właściciel Sklepu Internetowego motovit.pl, który dokonuje przetwarzania danych osobowych Klientów zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 5. Sprzedający nie odpowiada za autentyczność informacji i danych podawanych przez Klientów lub informacji o Klientach udostępnianych innym Klientom. Sprzedający zaznacza, iż nie ma możliwości ich zweryfikowania, co do zgodności ze stanem rzeczywistym.
 6. Właściciel Sklepu nie udostępni w żaden inny sposób, niż to wynika z celu działalności Sklepu oraz zakresu udzielonej zgody i oświadczeń, informacji i danych o Klientach jakimkolwiek innym podmiotom trzecim bez podstawy prawnej nakazującej Właścicielowi Sklepu takie działanie i zapewnia o podejmowaniu wszelkich starań, aby informacje te były strzeżone właściwie, a w szczególności w sposób przewidziany przepisami ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 7. Sprzedający zapewnia Klientom realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w szczególności Klient ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich zmiany, poprawiania i żądania ich usunięcia.
 8. Skorzystanie z prawa domagania się zmiany, poprawienia lub usunięcia danych z systemu Sklepu jest dokonywane na podstawie przesłania do Sprzedającego pocztą elektroniczną stosownego żądania wraz z podaniem imienia i nazwiska/firmy Klienta.
 9. Skorzystanie z prawa usunięcia własnych danych z systemu Sklepu jest równoznaczne z wyrejestrowaniem się Klienta oraz wypowiedzeniem umowy.
 10. Wraz z usunięciem Konta Klienta Sprzedający usunie dane Klienta na stałe i bezpowrotnie, zaprzestając tym samym przetwarzania danych osobowych Klienta. Administrator zastrzega sobie jednak możliwość przetrzymywania danych takich jak czas i adres IP logowania Klienta po usunięciu konta na potrzeby Policji i prokuratury oraz danych niezbędnych do rozliczenia wykonanych usług do czasu ich rozliczenia.
§ 12. REKLAMACJE
 1. Klientowi przysługuje prawo złożenia reklamacji zarówno odnośnie wykonania umowy sprzedaży jak i wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. W razie stwierdzenia występowania wady rzeczy sprzedanej Sprzedający ponosi odpowiedzialność określoną w szczególności w przepisach art. 556 i 5561-5563 Kodeksu cywilnego.
 2. Zgłoszenie reklamacyjne powinno, aczkolwiek nie jest to wymóg rozpatrzenia reklamacji, zostać złożone na wypełnionym czytelnie formularzu zawierającym: (a) imię i nazwisko; (b) opis niezgodności towaru z umową; (d) datę zakupu; (e) protokół szkody; (f) zdjęcie uszkodzenia towaru.
 3. W razie ewentualnych braków reklamacji uniemożliwiających jej rozpatrzenie Sprzedający niezwłocznie powiadomi o konieczności jej uzupełnienia.
 4. Zastosowanie się do ust. 2 będzie stanowiło ułatwienie i pozwoli na sprawniejsze rozpatrzenie reklamacji.
 5. Reklamacje można składać mailowo pod adresem e-mail: reklamacje@motovit.com.pl lub telefonicznie pod nr telefonu +48227848768 lub +48515138951.
 6. Odpowiedź na zgłoszone żądanie zostanie udzielona w terminie 14 dni.
 7. W przypadku uzasadnionej reklamacji, towar uszkodzony zostanie naprawiony lub wymieniony na nowy towar. Jeżeli naprawa lub wymiana nie jest możliwa dokonujemy częściowego lub całkowitego zwrotu zapłaconej kwoty w zależności od skali uszkodzenia.
 8. Sklep internetowy motovit.pl nie uwzględnia reklamacji obejmujących:
a) naturalne zużycie
b) uszkodzenia powstałe w wyniku użytkowania niezgodnego z przeznaczeniem
c) uszkodzenia mechaniczne (tj. rozerwanie, naderwanie, zadrapanie, otarcie, oderwanie części produktu, np. zamka itp.)
d) uszkodzenia powstałe w wyniku nieprawidłowej konserwacji.
e) przebarwienia odzieży lub ciała będące wynikiem działania naturalnie barwionej podszewki
f) wygoda odzieży i butów
g) brak wodoodporności towaru (chyba, że w opisie jest informacja o jego nieprzemakalności).
W sytuacji, gdy reklamacja jest nieuzasadniona, z przyczyn wskazanych w ust. 8, reklamowany towar może być przesłany do Klienta lub odebrany przez Klienta w siedzibie firmy Motovit w terminie 14 dni od dnia rozpatrzenia.

§ 13.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego.
 2. Klienci mogą uzyskać dostęp do Regulaminu w każdym czasie, za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego w stopce na stronie głównej Sklepu oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.
 3. W razie sporu powstałego w związku z wykonywaniem umowy zawartej na podstawie Regulaminu strony zobowiązują się do jego rozstrzygnięcia w sposób polubowny działając w dobrej wierze.
 4. W razie niemożliwości dojścia do porozumienia w sposób wskazany w ust. 2. sądem właściwym miejscowo dla rozstrzygnięcia sporu będzie sąd właściwy dla siedziby Sprzedającego. Zdanie poprzedzające nie ma zastosowania do sporów, których stroną jest konsument.
 5. O każdej zmianie Regulaminu Sprzedający powiadomi zarejestrowanych Klientów poprzez wiadomość e-mail z prawem wypowiedzenia umowy w terminie 14 dni. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z upływem terminu wypowiedzenia. Do zamówień złożonych przed wejściem w życie zmian Regulaminu, stosuje się postanowienia Regulaminu w brzmieniu obowiązującym w chwili złożenia zamówienia.

Produkty dodane do listy życzeń
Dodany do porównania